Welkom op de Cultuurconnect-servicedesk,
Hoe kunnen we je helpen?
Kies hieronder een onderwerp of stel een vraag

Zal het Bibiotheeksysteem gebruik maken van persoonsgegevens van de eID of het rijksregister?


  Ten behoeve van de openbare bibliotheeksector in Vlaanderen en Brussel heeft Cultuurconnect twee algemene machtigingen bekomen. Gemeenten kunnen via een individuele aanvraag aantonen dat ze aan de in de algemene machtiging opgesomde voorwaarden voldoen, teneinde de daarin beschreven gegevensverwerking te kunnen uitvoeren. Het gaat om:

  • Beraadslaging RR nr 28/2009 van 18 mei 2009: aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden (RN/MA/2009/013);
  • Beraadslaging nr. 18/020 van 6 februari 2018 over de toegang tot de kruispuntbankregisters door de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel voor identificatie en beheer van hun leden (vraag van de vzw Cultuurconnect).

  Deze algemene machtigingen geven gemeenten/bibliotheken die een goedgekeurde aanvraag hebben gedaan (en voor zolang zij voldoen aan de opgelegde voorwaarden) het recht om, in het kader van identificatie en beheer van hun leden:

  • toegang te krijgen tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister, namelijk die vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2° en 5°, WRR: de naam, de voornamen, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats van de betrokkenen;
  • het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken;
  • toegang te krijgen tot dezelfde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters (de naam, de voornamen, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats);
  • het identificatienummer dat wordt toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te gebruiken (dit gebruik is vrij op basis van art. 8 §2 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

  Gemeenten kunnen een aanvraag onder de algemene machtiging doen via de formulieren en het contactadres beschikbaar op de website van de Autoriteit Gegevensbescherming:

  De aanvraag dient gericht te worden naar IVC_federalekamer@bosa.fgov.be.

  Om een machtigingsaanvraag te kunnen doen, moet je als bibliotheek (of gemeente) beschikken over een veiligheidsconsulent. Op http://vtc.corve.be/overzicht.php vind je een overzicht van de gemeenten die een veiligheidsconsulent hebben. Hier vind je een overzicht van de bibliotheken (of gemeenten) die al een machtigingsaanvraag hebben gedaan.

  Gemeenten/bibliotheken die in orde zijn met de aanvraag zullen binnen het eengemaakt bibliotheeksysteem intensiever gebruik kunnen maken van persoonsgegevens uit het rijksregister, onder meer via een project om via een technische koppeling met het rijksregister bepaalde persoonsgegevens (bv. adresgegevens) up to date te houden. Hiervoor is in de nabije toekomst een koppeling gepland met het MAGDA-dienstenplatform van de Vlaamse overheid. De koppeling zal de werkprocessen in de bibliotheek om persoonsgegevens up to date te houden sterk vereenvoudigen. Bovendien zullen leners niet gevraagd worden om gegevens die elders al beschikbaar zijn opnieuw te moeten doorgeven (het ‘only once’ principe).